راهنمای خرید اقساطی در وبسایت تسهیل‌کار

۰۱انتخاب خودروی دلخواه

در گام نخست با انتخاب خودروی مورد نظر از میان آگهی های ثبت شده در سایت تسهیل کار پروسه‌ی خرید آغاز می گردد.

۰۲جزییات خودرو و محاسبه ی حدودی

امکان محاسبه ی حدودی شرایط خرید با مشخص نمودن دوره بازپرداخت و مبلغ پیش پرداخت فراهم می باشد.

۰۳تعیین صلاحیت آنلاین

در آغاز این مرحله اطلاعات خریدار گرفته می شود. خریدار می بایست در بازه ی سنی ۱۸ تا ۶۵ سال باشد. در ادامه اطلاعاتی پیرامون دارای چک و ضامن بودن دریافت می‌شود. ضامن می بایست متاهل و در بازه ی سنی ۲۵ تا ۶۵ سال باشد.

۰۴دریافت تسهیلات

در این مرحله تسهیلات مناسب با شرایط خریدار مشخص می‌شود. همچنین در این مرحله امکان تعیین و محاسبه ی دقیق شرایط خرید با مشخص نمودن دوره بازپرداخت و مبلغ پیش پرداخت فراهم می باشد.

۰۵تکمیل حساب کاربری

با پایان مرحله ی پیشین خریدار اقدام به تکمیل حساب کاربری خود می نمیاد.

این مرحله شامل موارد زیر می باشد:

  • اطلاعات شخصی
  • اطلاعات تماس
  • طلاعات بانکی
  • اطلاعات محل سکونت و کار

در پایان این بخش پیش نویس قرارداد خرید اقساطی به خریدار نمایش داده می شود.

۰۶تایید درخواست توسط فروشنده

با انجام صحیح و دقیق موارد پیشین درخواست خرید به فروشنده ارسال می گردد. فروشنده ی خودرو اقدام به تعیین وضعیت درخواست خرید می نماید.

۰۷مراجعه به پنل سرویس مالی

بعد از این مرحله خریدار به پنل کاربری خود در پنل سرویس مالی وارد شده، اقدام به پرداخت مبلغ پیش پرداخت اعلام شده می کند. این پروسه شامل مراحل زیر است:

  • ورود به پنل کاربری پنل سرویس مالی
  • بخش سفارش ها
  • بخش پرداخت ها
۰۸پرداخت مبلغ پیش پرداخت

در این مرحله پس از تکمیل اطلاعات ضمانت با کلیک بر بخش “پرداخت ها” به ترتیب به پرداخت دو مبلغ از درگاه پرداخت اقدام می شود تا معامله نهایی گردد.

۰۹دفترخانه و تحویل خودرو

بعد از انجام پیش پرداخت فروشنده که قرارداد معامله برای وی ارسال شده است با خریدار تماس گرفته و قرار ملاقات دفترخانه تنظیم می کنند.

در تاریخ تعیین شده طرف ها به دفترخانه مراجعه کرده و ضمن عقد قرارداد مذکور مالکیت خودرو را رسما انتقال داده، خودرو را به خریدار تحویل می دهند. از این تاریخ قرارداد رسما آغاز گردیده است.