راهنمای خرید اقساطی در وبسایت تسهیل‌کار

01انتخاب خودروی دلخواه

در گام نخست با انتخاب خودروی مورد نظر از میان آگهی های ثبت شده در سایت تسهیل کار پروسه‌ی خرید آغاز می گردد.

02جزییات خودرو و محاسبه ی حدودی

امکان محاسبه ی حدودی شرایط خرید با مشخص نمودن دوره بازپرداخت و مبلغ پیش پرداخت فراهم می باشد.

03تعیین صلاحیت آنلاین

در آغاز این مرحله اطلاعات خریدار گرفته می شود. خریدار می بایست در بازه ی سنی ۱۸ تا ۶۵ سال باشد. در ادامه اطلاعاتی پیرامون دارای چک و ضامن بودن دریافت می‌شود. ضامن می بایست متاهل و در بازه ی سنی ۲۵ تا ۶۵ سال باشد.

04دریافت تسهیلات

در این مرحله تسهیلات مناسب با شرایط خریدار مشخص می‌شود. همچنین در این مرحله امکان تعیین و محاسبه ی دقیق شرایط خرید با مشخص نمودن دوره بازپرداخت و مبلغ پیش پرداخت فراهم می باشد.

05تکمیل حساب کاربری

با پایان مرحله ی پیشین خریدار اقدام به تکمیل حساب کاربری خود می نمیاد.

این مرحله شامل موارد زیر می باشد:

  • اطلاعات شخصی
  • اطلاعات تماس
  • طلاعات بانکی
  • اطلاعات محل سکونت و کار

در پایان این بخش پیش نویس قرارداد خرید اقساطی به خریدار نمایش داده می شود.

06تایید درخواست توسط فروشنده

با انجام صحیح و دقیق موارد پیشین درخواست خرید به فروشنده ارسال می گردد. فروشنده ی خودرو اقدام به تعیین وضعیت درخواست خرید می نماید.

07مراجعه به پنل سرویس مالی

بعد از این مرحله خریدار به پنل کاربری خود در پنل سرویس مالی وارد شده، اقدام به پرداخت مبلغ پیش پرداخت اعلام شده می کند. این پروسه شامل مراحل زیر است:

  • ورود به پنل کاربری پنل سرویس مالی
  • بخش سفارش ها
  • بخش پرداخت ها
08پرداخت مبلغ پیش پرداخت

در این مرحله پس از تکمیل اطلاعات ضمانت با کلیک بر بخش “پرداخت ها” به ترتیب به پرداخت دو مبلغ از درگاه پرداخت اقدام می شود تا معامله نهایی گردد.

09دفترخانه و تحویل خودرو

بعد از انجام پیش پرداخت فروشنده که قرارداد معامله برای وی ارسال شده است با خریدار تماس گرفته و قرار ملاقات دفترخانه تنظیم می کنند.

در تاریخ تعیین شده طرف ها به دفترخانه مراجعه کرده و ضمن عقد قرارداد مذکور مالکیت خودرو را رسما انتقال داده، خودرو را به خریدار تحویل می دهند. از این تاریخ قرارداد رسما آغاز گردیده است.